مصطفی نجفی

سنسی مصطفی نجفی استاد ورزش رزمی نینجوتسو (نینجاهای واقعی ) نماینده تهران و شهرری .

شعار : نینجا شمشیری است در میان خیزران

مشخصات مربی

درجات : دان 4 نینجوتسو – مربی درجه 2 – داور درجه 2

سمت : نماینده نینجوتسو آقایان استان تهران